Hauptmenü

Wjednistwo doma a organizaciska struktura

Na cole ministaŕstwa stoj ministaŕ nutśikownego a komunalnego Michael Stübgen ze swójima statnyma sekretarjoma Uwe Schüler (šef amta) a Dr. Markus Grünewald. Pśizamknjony wobceŕk casnikarstwowe a zjawnostne źěło informěrujo na jadnom boce zastupnice a zastupnikow medijow wó politiskich rozsudach a aktualnem wuwiśu ako teke na drugem boce bergaŕkow a bergarjow, šyroku zjawnosć a wótwisnje wót temow wěste celowe kupki. Ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego jo rozrědowane do šesć temowych a pó nadawkach specifiskich wótźělenjow z pódrědowanymi fachowymi referatami. Ze slědujucego organigrama mógu se eksaktna organizaciska struktura ako teke k tomu pśisłušne nagranjańske partmaŕki a partnarje wuwześ.

Na cole ministaŕstwa stoj ministaŕ nutśikownego a komunalnego Michael Stübgen ze swójima statnyma sekretarjoma Uwe Schüler (šef amta) a Dr. Markus Grünewald. Pśizamknjony wobceŕk casnikarstwowe a zjawnostne źěło informěrujo na jadnom boce zastupnice a zastupnikow medijow wó politiskich rozsudach a aktualnem wuwiśu ako teke na drugem boce bergaŕkow a bergarjow, šyroku zjawnosć a wótwisnje wót temow wěste celowe kupki. Ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego jo rozrědowane do šesć temowych a pó nadawkach specifiskich wótźělenjow z pódrědowanymi fachowymi referatami. Ze slědujucego organigrama mógu se eksaktna organizaciska struktura ako teke k tomu pśisłušne nagranjańske partmaŕki a partnarje wuwześ.