Hauptmenü

Pśisłušnosći ressorta nutśikownego a komunalnego

  • Bild: Headerbild 5 Feuerwehr
  • Bild: Symbolbild Polizei Brandenburg
  • Bild: Headerbild Brandenburg

    © vegefox.com - stock.adobe.com

  • Bild: Headerbild 1 Feuerwehr
  • Bild: Headerbild Digitalfunk 1

    ZDPol ASBB

Wěsta a moderna Bramborska z atraktiwnymi žywjeńskimi wobstojnosćami we wšych stronach kraja: Za to źěła něźi 600 sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK)  ako teke něźi 10.000 pśistajonych w jogo pódrědowanych zastojnstwach źeń a noc.

K nejwažnjejšym wobceŕkam zagronitosći ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK) lice zjawna wěstosć a pórěd, wustawowy šćit, šćit pśed wognjami a katastrofami, komunalne nastupności, digitalizacija zastojnstwa (e- government) ako teke nastupnosći wustawy, zastojnstwa a wuzwólowanja, nastupnosći wukrajnikow a statneje pśisłušnosći. Teke zastojnstwa za póžedanja ako na pśikład wuswójeńske a załožbowe zastojnstwa słušaju do wobceŕka zagronitosći ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK).

Wobstawnje a w kuždem casu se staraś za nutśikownu wěstosć, jo jaden z centralnych nadawkow ressorta. Pśi tom jo tuchylnje wósebnje wupominanych něźi 8.000 bramborskich policistkow a policistow a šćit wustawy.

Ze swójim połoženim pśi granicy, ze swójeju bliskosću k metropoli Barliń a ze swójeju wažneju wobchadoweju ceru pódzatšo – pódwjacor su Bramborskej we wójowanju pśeśiwo kriminaliśe wósebne wupominanja stajone. Pśi wuzgónjowanju njestatkow a zwěsćenju dla statka zawobmyslonych źěła Bramboska wusko z barlinskeju a pólskeju policiju gromadu.

Šćit pśed wognjami a katastrofami bazěrujo we głownem na cesnoamtskem zasajźenju bergaŕkow a bergarjow w dobrowólnej wognjowej woborje a tym w šćítu pśed katastrofami pśizamknjonych pomocnych organizacijow. Ako nejwuše zastojnstwo za šćit pśed katastrofami pódpěrujo a spěchujo ministaŕstwo zaměrnje toś ten angažement.

Wažne su krajnemu kněžaŕstwoju rownogódne žywjeńske wobstojnosći we wšych stronach kraja a mócna komunalna familija. Ako nejwušy komunalny doglěd zawěsćijo ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego (MIK), až te styri bźezwokrejsne města, 14 wokrejsow a jich gmejny swóje nadawki pórědnje dopołniju. Wóno kontrolěrujo góspodaŕske statkowanje komunow a pódpěrujo je pśi digitalizaciji zastojnstwow.

Ako wjelebocny a na šansach bogaty zwězkowy kraj trjeba Bramborska moderne zastojnstwo. Wobceŕk e-gowernmenta licy k śěžyšćam ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK). Z wusokim napinanim se na tom źěła, až bergaŕki a bergarje Bramborskeje ako teke cełe góspodaŕstwo digitalne zastojnstwo změju. Zaměr jo, až mógu se až do kóńca lěta 2022 wše póstupowanja digitalnje pśewjasć.

K ressortoju słušaju prezidium policije, centralna słužba policije, wusoka šula policije, centralne wukrajnikowe zastojnstwo, krajna šula a techniski załožk za šćit pśed wognjami a katastrofami, krajny rozměrjowański amt a geobazisowa informacija, bramborski IT-słužby wugbaŕ, krajna akademija za zjawne zastojnstwo a statny pśespytowański amt za zastojnske pówołańske drogi.

Wěsta a moderna Bramborska z atraktiwnymi žywjeńskimi wobstojnosćami we wšych stronach kraja: Za to źěła něźi 600 sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK)  ako teke něźi 10.000 pśistajonych w jogo pódrědowanych zastojnstwach źeń a noc.

K nejwažnjejšym wobceŕkam zagronitosći ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK) lice zjawna wěstosć a pórěd, wustawowy šćit, šćit pśed wognjami a katastrofami, komunalne nastupności, digitalizacija zastojnstwa (e- government) ako teke nastupnosći wustawy, zastojnstwa a wuzwólowanja, nastupnosći wukrajnikow a statneje pśisłušnosći. Teke zastojnstwa za póžedanja ako na pśikład wuswójeńske a załožbowe zastojnstwa słušaju do wobceŕka zagronitosći ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK).

Wobstawnje a w kuždem casu se staraś za nutśikownu wěstosć, jo jaden z centralnych nadawkow ressorta. Pśi tom jo tuchylnje wósebnje wupominanych něźi 8.000 bramborskich policistkow a policistow a šćit wustawy.

Ze swójim połoženim pśi granicy, ze swójeju bliskosću k metropoli Barliń a ze swójeju wažneju wobchadoweju ceru pódzatšo – pódwjacor su Bramborskej we wójowanju pśeśiwo kriminaliśe wósebne wupominanja stajone. Pśi wuzgónjowanju njestatkow a zwěsćenju dla statka zawobmyslonych źěła Bramboska wusko z barlinskeju a pólskeju policiju gromadu.

Šćit pśed wognjami a katastrofami bazěrujo we głownem na cesnoamtskem zasajźenju bergaŕkow a bergarjow w dobrowólnej wognjowej woborje a tym w šćítu pśed katastrofami pśizamknjonych pomocnych organizacijow. Ako nejwuše zastojnstwo za šćit pśed katastrofami pódpěrujo a spěchujo ministaŕstwo zaměrnje toś ten angažement.

Wažne su krajnemu kněžaŕstwoju rownogódne žywjeńske wobstojnosći we wšych stronach kraja a mócna komunalna familija. Ako nejwušy komunalny doglěd zawěsćijo ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego (MIK), až te styri bźezwokrejsne města, 14 wokrejsow a jich gmejny swóje nadawki pórědnje dopołniju. Wóno kontrolěrujo góspodaŕske statkowanje komunow a pódpěrujo je pśi digitalizaciji zastojnstwow.

Ako wjelebocny a na šansach bogaty zwězkowy kraj trjeba Bramborska moderne zastojnstwo. Wobceŕk e-gowernmenta licy k śěžyšćam ministaŕstwa nutśikownego a komunalnego (MIK). Z wusokim napinanim se na tom źěła, až bergaŕki a bergarje Bramborskeje ako teke cełe góspodaŕstwo digitalne zastojnstwo změju. Zaměr jo, až mógu se až do kóńca lěta 2022 wše póstupowanja digitalnje pśewjasć.

K ressortoju słušaju prezidium policije, centralna słužba policije, wusoka šula policije, centralne wukrajnikowe zastojnstwo, krajna šula a techniski załožk za šćit pśed wognjami a katastrofami, krajny rozměrjowański amt a geobazisowa informacija, bramborski IT-słužby wugbaŕ, krajna akademija za zjawne zastojnstwo a statny pśespytowański amt za zastojnske pówołańske drogi.